04 เม.ย.

เพิ่มยอดขายง่ายๆด้วยการ ปรับโฉม กล่อง Packaging

เพิ่มยอดขายง่ายๆด้วยการ ปรับโฉม กล่อง Packaging

 

กล่อง Packaging

Printcafe.asia รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องสบู่ กล่องครีม ราคาถูก


กล่อง Packaging นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อใช้สอย หรืออำนวยความสะดวกเพียงอย่างเดียว เรารู้หรือไม่ว่ากล่อง Packaging นั้นก็มีช่วงอายุการใช้งานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ นั่นก็คือ ระยะเวลาที่ผ่านไปจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นการแสดงถึงการเจริญเติบโตของสินค้านั้นๆ หากสินค้าหรือการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดี ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องการสินค้านั้น ยอดขายจะตกต่ำลง ในที่สุดสินค้า นั้นก็จะหายไปจากตลาด แต่จะมีสินค้าและแบรนด์ใหม่เข้ามาสู่ตลาดแทนที่

ผลิตภัณฑ์และ กล่อง Packaging ใหม่ๆ ส่วนหนึ่งอาจได้รับการต้อนรับจากตลาด แต่ก็มีอีกหลายชนิดไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจนลูกค้ายอมรับได้ ดั้งนั้นระยะเวลาที่สินค้าแต่ละชนิดจะอยู่ในตลาดจึงไม่เท่ากัน เป็นการแสดงให้เห็นวงจรชีวิตที่สั้นหรือยาวของ Product ซึ่งคล้ายกับวงจรชีวิตของคนเรา และจะเกิดวงจรชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิมอย่างนี้ตลอดไปเรื่อย ๆ วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มีเทคโนโลยีสูงกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวงจรที่ว่านั้นมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์, ขั้นตลาดเจริญเติบโต, ขั้นตลาดอิ่มตัว, ขั้นยอดขายตกต่ำ

1. ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Introduction)

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มนำออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องเสนอ รายละเอียดของสินค้า โดยอาศัยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อติดต่อสื่อข่าวกับผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภาระค่าใช้จ่ายในการขายของขั้นแนะนำจะสูงผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาด อีกทั้งอยู่ในภาวะที่มีการเสี่ยงภัยสูงมาก หากการตื่นตัวยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีน้อย ความต้องการสินค้าไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่รายได้อาจยังไม่มีหรือมีน้อยมาก ฉะนั้นกิจการที่นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นแนะนำ ในช่วงแรกจะประสบภาวการณ์การขาดทุน

ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งการใช้พนักงานขายในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และ เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองคุ้นเคย รู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใช้สื่อการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกตัวอย่างหรือการสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ติดตามมาได้

2.ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth)

การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มในอัตราที่เร็ว ดังนั้นในช่วงต้นของขั้นเติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากกำไรที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีคู่แข่งในตลาด ถือเป็นรางวัลที่ผู้บุกเบิกจะได้รับ แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นานเพราะ คู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่มได้กลิ่นกำไรและทยอยกันเข้ามาขอส่วนแบ่งตลาด จากหนึ่งเป็นสองและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงเวลาที่คู่แข่งขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้น ส่วนอัตรากำไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจให้คู่แข่งขันเข้ามามากหรือน้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็นลักษณะการแข่งขันน้อยราย อาจเพียง 2 – 3ราย

เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดยหันไปเน้นการสร้างความชอบแบรนด์สินค้าให้มากขึ้น (Brand preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา แทนที่จะซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เป็นแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทำให้มีการ กระจายสินค้า การจัดจำหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น การสินค้าไปให้กับสมาชิกต่างๆ ในช่องทางการจำหน่าย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่แสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี

3.ขั้นตลาดอิ่มตัว (Market Maturity)

วงจรขั้นอิ่มตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคกันทั่วหน้า ประกอบกับมีคู่แข่งขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกค้าต่าง ๆ มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น คู่แข่งขันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากแรงจูงใจด้านกำไรที่ดี จะทำให้ส่วนแบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อเริ่มให้ความสนใจน้อยลง ยอดขายจะไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในที่สุดอัตราการเพิ่มจะหยุดนิ่ง หากไม่มีการแก้ไข ความต้องการ ในตลาดสินค้านี้จะตกต่ำลง อาจเพราะลูกค้ามีสินค้านี้แล้ว ลูกค้าเบื่อหน่ายแล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้ แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การที่มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากทำให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาด ให้มากที่สุด จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการปรับปรุงสูตร การปรับโฉมกล่อง Packaging ใหม่ หรือ การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product differentiation)

4.ขั้นยอดขายตกต่ำ (Sale Decline)

เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นถึงจุดอิ่มตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข้ กล่อง Packaging ไม่โดนใจผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มมียอดขายลดลงเรื่อย ๆ อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่แทน การที่ยอดขายลดลง จะทำให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จำหน่ายแต่ละรายลดลงไปด้วย ดังนั้น การขาดทุนจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิตที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ในตลาดเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป แต่ผู้ผลิตรายเล็ก ๆ ที่มีทุนน้อยจะค่อย ๆ ถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้

 

“เพราะ กล่อง Pakaging นั้นมีช่วงอายุในการใช้งาน”

 

และเคล็ดลับในการปรับโฉม กล่อง Packaging มีดังต่อไปนี้


เจาะตลาดใหม่ 

หากสินค้ามีความอิ่มตัว หรือเริ่มมีคู่แข่งเข้ามา เราอาจทำการสร้างกล่อง Packaging ขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งออกไปที่ต่างจังหวัดหรือตลาดสินค้าอื่นๆ ที่สอดรับกับสินค้าของเรา หรือแม้แต่การส่งออกต่างประเทศด้วย การกำหนดจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายใหม่ ปรับเปลี่ยนกล่อง Packaging ก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าใหม่เกิดความสนใจในสินค้าของเราได้

 

ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ยกตัวอย่างเช่น มีชาเขียวแบรนด์หนึ่งที่ทำฉลากและฝาเป็นสีเหลือง เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าว่าสิ่งนั้นคือรสชาติอะไร ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ตรงกันมานานและขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่จึงทำให้แพ็กเกจจิ้งนั้นมีสัญลักษณ์บ่งบอกคล้ายเดิมนั่นเอง เพราะต้องคงรูปแบบเดิมเอาไว้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับสินค้าชิ้นเดิมและเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำเราได้ด้วย

 

ส่งเสริมการขาย

แบรนด์ระดับยักษ์ใหญ่นั้นมักจะมีการออกแบบกล่อง Packaging ขนาดทดลองใช้ แล้วนำไปแจกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งและเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการขายอีกด้วย หรือการออกแบบกล่อง Packaging ตามวันหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในช่วงวันนั้นๆ ด้วย

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

เพราะช่องทางการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนไป ด้วยระยะทางหรือสิ่งอื่นใดก็ตามแต่ การออกแบบกล่อง Packaging ต้องให้คงทนและเหมาะสมกับสินค้าและสถานที่จัดจำหน่าย

29 มี.ค.

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหนให้โดนใจผู้บริโภค

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทไหนให้โดนใจผู้บริโภค

พิมพ์บรรจุภัณฑ์

พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ราคาถูก กล่องสบู่สกรีนโลโก้ ราคาถูก ผลิตกล่องลิปสติก กล่องอาหารเสริม

 

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันนั้นมีการคิดค้นนวัตกรรมมากมาย ที่ทำให้ความหมายของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนไป บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าเพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย แต่บรรจุภัณฑ์นั้นช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสดใหม่ สวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัย มีรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับบุคคลในทุกเพศทุกวัย และพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องคำนึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตและโรงงานต่างๆ รวมถึงเรา Printcafe ก็มีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กล่องครีม กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ดังนี้

  • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) อย่างที่รู้กันดีว่าหลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทย    กำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นพิมพ์บรรจุภัณฑ์จึงจะต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย โดยที่ยึดความสะดวกสบายของผู้สูงอายุ และสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงานนั้น ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบก็จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นแบบที่พกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบา เดินไปรับประทานไปได้
  • การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ หรือการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคว่าสะอาดและปลอดภัย (Food safety) นวัตกรรมในด้านนี้ถือว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ได้แก่
  • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligent packaging) เช่น การนำฉลาก RFID มาใช้เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลตั้งแต่ที่มาต่างๆของ วัตถุดิบที่ใช้ผลิต แหล่งที่ผลิต วันเดือนปี อายุการเก็บรักษา หรือข้อมูลโภชนาอื่นๆ การนำฉลากที่สามารถบอกถึงความสดของอาหารที่ บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ ฉลากเปลี่ยนสี ที่จะมีการตรวจสอบแบบตลอดเวลา (Real-time indicator sensor) ถ้าหากอาหาร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่น มีการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของเชื้อโรคภายในอาหารนั้น ฉลากก็จะมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม เช่น จากสีเหลืองไปเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อไปมีความปลอดภัยที่จะนำไปบริโภคได้
  • พิมพ์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวนหรือต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือใส่สารดูดความชื้นหรือดูดก๊าซชนิดต่างๆ ที่ส่งผลให้ผลไม้หรืออาหารเน่าเสียได้เร็วขึ้น เป็นต้น ซึ่งถ้าหากว่ามีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ใน บรรจุภัณฑ์นั้นๆก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าอาหารนั้น ปลอดภัยมีอายุการเก็บที่นานโดยที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมาทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือ คุณภาพของอาหารไม่ด้อยลงไปจากเดิม
  • พิมพ์บรรจุภัณฑ์สมาร์ท ( Smart Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้นๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือจากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น self-healing polymer materials เป็นวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ถูกทำให้เสียรูปไป โดยจะมีสารที่จะเป็นตัวช่วยรักษา (healing agent) ที่จะทำให้วัสดุสามารถกลับคือสู่สภาพเดิมได้ ก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความ เสียหายหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้ นอกไปจากนั้นยังมี self-cleaning polymer materials เป็นวัสดุสามารถทำความสะอาด ตัวเองได้ โดยการทำให้ผิวหน้าของวัสดุนั้นไม่รับน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้ติดอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุนั้นๆ
  • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly packaging) แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต จะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วัสดุให้บางลงหรือมีน้ำหนักน้อยลงแต่จะ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  • บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค หรือมีความโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร ได้แก่ Personalized packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัว เช่น การพิมพ์ชื่อของตัวเองหรือบุคคลที่เราต้องการระบุชื่อลงบนเครื่องดื่มโค้กกระป๋อง ซองมันฝรั่งเลย์ที่มีแคมเปญให้สามารถ ออกแบบซองด้วยตัวเอง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการผลิตในระยะยาวแต่สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ใน โอกาสต่างๆ ได้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความ มั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นคือ ผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดโดยนำหลักการของ ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
26 มี.ค.

ข้อมูลบนฉลากสินค้า มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร 

ข้อมูลบน ฉลากสินค้า มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร 

ฉลากสินค้า

ฉลากติดสินค้า พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์กันปลอม

 

ฉลากสินค้า เช่น ฉลากปิดบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดีไซน์บรรจุภัณฑ์น้ำดื่มให้สวยงามน่าดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นเพราะนอกจากฉลากสินค้านั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค แล้ว ยังสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้น้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาๆ หรือเครื่องดื่มชนิดอื่นๆที่บรรจุลงขวด ต่างก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและต้นทุนไม่แพง ธุรกิจน้ำดื่มจึงกลายมาเป็นอีกทคางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความโดดเด่นและสื่อสารแบรนด์ของคุณได้ ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร,โรงแรม,ศูนย์อาหารหรือสถานีบริการน้ำมันและแก๊สร้านค้าอื่นๆ  จะนิยมสั่งผลิตน้ำดื่มที่ติดฉลากเป็นชื่อร้านของตนเองไปใช้ภายในองค์กร

ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือด การสร้างจุดเด่นแก่สินค้าและบริการจึงมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาเยือน และทำให้ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ซึ่งน้ำดื่มที่ขายกันทุกวันนี้จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะต้องแสดงเลข อย. บนฉลากของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมมาตฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยต้องขออนุญาตผลิต และขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร ส่วนการควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นเอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20  .. 2544 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็น มีกระบวรการผลิตที่ถูกต้อง มีการควบคุมสุขอนามัยโดยการแสดงฉลากสินค้านั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 เรื่องฉลาก

ซึ่งข้อมูลบนฉลากสินค้า บรรจุน้ำดื่มจะต้องระบุข้อความต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย น้ำดื่มตรา “______”

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ

โดยชื่อต้องอ่านออกเสียงตรงตามชื่อภาษาไทย Drinking water “__________”brand

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตน้ำดื่ม และเบอร์โทรศัพท์

เลข อย. แสดงด้วยเครื่องหมายขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มม. ซึ่งต้องให้สีของตัวเลขตัดกับสีพื้นภายใน กรอบซึ่งเป็นสีขาว และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก

ปริมาณอาหารแสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ

ฉลากสินค้าติดขวดน้ำดื่มนั้น สามารถผลิตจากสติ๊กเกอร์โปร่งใสเพื่อให้เห็นเป็นเนื้อเดียวกับสีของบรรจุภัณฑ์ หรือสติ๊กเกอร์ทึบแสงเพื่องานพิมพ์ที่เน้นสีสันสวยงาม หรือสติ๊กเกอร์ขาวมันเพื่อยกระดับสินค้าด้วยความเงางามของสติ๊กเกอร์ ที่ Printcafe.aisa เรารับพิมพ์ฉลากสินค้า และกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ที่นอกจากราคาจะเป็นกันเองแล้ว ยังมีคุณภาพดีที่คุณจะต้องประทับใจในการบริการของเราอย่างแน่นอน

23 มี.ค.

สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ด้วย 2 แนวคิดที่ใช้ได้จริง

สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ด้วย 2 แนวคิดที่ใช้ได้จริง

พิมพ์บรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์กล่อง เครื่องสำอาง ปั๊มทอง spot uv ถูกที่สุดในตลาด

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญของแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง แบรนด์ต่างๆต้องนำเสนอบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจและตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์ส่วนตัว ในขณะที่เราเห็นการเพิ่มขึ้นของแบรนด์ใหญ่ๆที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่วางจำหน่ายตามร้านค้าในตลาด นอกห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของแบรนด์ใหญ่ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ หรือจะเป็นแบรนด์ส่วนตัวก็ต่างให้ความสำคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์กันทั้งสิ้น

แบรนด์จำเป็นต้องโดดเด่น

แบรนด์ภาคเอกชนใหญ่ๆมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เพราะลูกค้าระดับใหญ่ของพวกเขาคาดหวังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องมีระดับพรีเมี่ยม แต่พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาย เพราะอย่างไรฐานลูกค้าของแบรนด์เอกชนเหล่านี้ก็ภักดีต่อแบรนด์ซะเป็นส่วนใหญ่ – แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ในห้างสรรพสินค้านั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันของแบรนด์ใหญ่ๆ พวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีที่จะเป็นมากกว่าทางเลือกที่ถูกกว่า และหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์ใหญ่ๆนั้นก็คือการลดต้นทุนในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่จริงถ้าเรามองย้อนไปเราจะพบว่าหลายๆแบรนด์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์นัก แต่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกๆแบรนด์หันมาแข่งขันกันที่จะโดดเด่นในชั้นวางสินค้า ซึ่งถ้าลองสังเกตดูให้ดี สิ่งที่แบรนด์ใหญ่ๆนั้นมีร่วมกันคือ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีความเรียบง่าย ผสานไปกับความสวยงามที่ง่ายต่อการจดจำ”

ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ใหญ่ๆ มีสิทธิ์ใช้ชื่อแบรนด์เนมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ดังนั้นแบรนด์ส่วนตัวของคุณก็อาจจะใช้ชื่อร่วมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ เช่น หากผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นครีมเมือกหอยทาก ก็อาจจะใช้ชื่อร่วม และต่อด้วยชื่อสินค้า ตัวอย่าง ครีมเมือกหอยทาก ตรา  Premium Snail เป็นต้น เพราะการที่ใช้วิธีนี้นั้น อาจจะทำให้เรานั้นเป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคบางคนที่งบไม่พอที่จะซื้อสินค้าจาก   แบรนด์ใหญ่ๆที่มีราคาแพงกว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ลูกค้าจะได้ลองสินค้าของเรา และถ้าหากใช้ได้ดีก็จะเกิดการซื้อต่อ การบอกต่อไปให้คนรอบข้างซื้อสินค้าของเรา ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องผ่านการตีความมากนัก และพยายามออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความเรียบง่ายและความจริงใจต่อลูกค้า

ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการสร้างแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่ต่างพึ่งพากันและกันอย่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า การที่จะทำแบรนด์ออกมาให้ดี ให้ติดตลาด และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคนั้น ก็ต้องอาศัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง Printcafe.asia เราก็ได้ให้บริการทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการผลิตที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยทีมงานคุณภาพ เครื่องจักรได้มาตรฐาน วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ และราคาที่สบายกระเป๋า ทำให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ

21 มี.ค.

3 ขั้นตอนการออกแบบกล่องสบู่ ฉบับกระทัดรัด เข้าใจง่าย

3 ขั้นตอนการออกแบบกล่องสบู่ ฉบับกระทัดรัด เข้าใจง่าย

กล่องสบู่

รับผลิตกล่องสบู่ ไม่มีขั้นต่ำ

 

กล่องสบู่ ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก กล่องสบู่ที่สวยงามจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า เป็นที่จดจำของผู้บริโภค การทำกล่องสบู่จะต้องเข้าใรเรื่องการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดไอเดียการออกแบบกล่องสบู่ที่มีความแปลกใหม่ โดดเด่นสะดุดตา ไม่เหมือนใคร และเป็นที่น่าจดจำ เป้าหมายส่วนใหญ่ของการทำกล่องสบู่ก็เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการต่างๆ

เมื่อผู้บริโภคเห็นกล่องสบู่ ก็จะรู้ได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ด้านในคืออะไร มีอะไรเป็นส่วนผสมหลัก และมีสรรพคุณอย่างไรเพราะฉะนั้นการออกแบบกล่องสบู่ จึงจัดว่ามีความสำคัญมากในการทำธุรกิจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์สินค้าดูโดดเด่น น่าสนใจ จดจำได้ง่าย ถือเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นกล่องสบู่จึงมีไว้ใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้…

  • ด้านจิตวิทยา คือต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก เกิดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริษัท ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในตัวสินค้า ผ่านกล่องสบู่นั้น ๆ และที่สำคัญคือสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นกล่องสบู่
  • ด้านพฤติกรรม คือ ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อการจูงใจผ่านกล่องสบู่ของของสินค้าหรือขององค์กร
  • ด้านภาพพจน์ คือ ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริษัท ผ่านทางกล่องสบู่ ทำให้เกิดความนิยมชมชอบต่อผู้ผลิต

แต่ถึงอย่างนั้นการออกแบบกล่องสบู่ ก็ไม่ใช่ว่านั่งคิดแล้วจะมีขึ้นมาได้เลย การจะออกแบบอะไรซักอย่างจะต้องใช้เวลาคิด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่าง เพื่อให้กล่องสบู่ที่ออกแบบมานั้นสามารถตอบโจทย์ให้กับบริษัท สินค้า หรือบริการได้เป็นอย่างดี สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อออกไปสู่ผู้คนภายนอกได้ตามที่คาดหวังไว้ โดย…ชื่อ…ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพิมพ์กล่องสบู่และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ตั้งแต่การออกแบบไปจนขั้นตอนผลิต ด้วยความใส่ใจในทุกๆขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์กล่องสบู่ มีดังต่อไปนี้ค่ะ…

1. จัดเตรียมการออกแบบกล่องสบู่

ก่อนเริ่มการพิมพ์ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอยากให้กล่องสบู่สื่อสารกับใคร เรื่องอะไร เพราะที่จริงแล้ว กล่องสบู่นั้นไม่ได้เป็นเพียงกล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดาๆ แต่กล่องสบู่นั้นได้สะท้อนภาพลักษณ์ และภาพพจน์ในทางการตลาดของกิจการของคุณอีกด้วย การออกแบบกล่องสบู่นั้นเป็นการสื่อสารกับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร สีที่ใช้ และรูปภาพกราฟฟิกต่างๆ กล่องสบู่ที่ดีควรจะสามารถทำให้คนจดจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆที่มองเห็น   

2. การออกแบบกล่องสบู่

ถ้าหากคุณมีแบบกล่องสบู่อยู่แล้ว ก็สามารถส่งให้ทีมงานของเราพิมพ์ออกมาได้เลยค่ะ หรือถ้าหากยังไม่มี อาจจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาแบบที่ชอบในอินเตอร์เน็ต ระบุรายละเอียดอย่างเช่น ขนาดกล่อง สี จำนวน ฯลฯ แล้วจึงส่งให้ทีมงานของเราออกแบบให้ค่ะ

3. การพิมพ์กล่องสบู่

พิมพ์กล่องสบู่กับ Printcafe นอกจากคุณจะได้กล่องสบู่ที่มีคุณภาพแล้วนั้น คุณจะได้รับความประทับใจในการบริการของทีมงาน และด้วยความเป็นมืออาชีพของเราจะทำให้งานพิมพ์ของคุณออกมาตรงเวลา นอกจากนี้เครื่องจักรของเรายังนำเข้าจากต่างประเทศ การพิมพ์ที่ความละเอียด 2400 DPI จะช่วยให้กล่องสบู่ที่ได้รับนั้น มีสีสันสดใส ตัวหนังสือคมชัดไม่เลือน ไม่เบลอ เหมือนการพิมพ์ Inkjet ของโรงพิมพ์ทั่วไปอีกด้วย

เพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบกล่องสบู่ของคุณให้ออกมาได้ตรงกับความต้องการและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าหรือบริษัทของคุณได้อย่างเกินความคาดหมาย ถึงใครหลายๅคนจะมองว่าการออกแบบกล่องสบู่พรีเมี่ยม บรรจุภัณฑ์แบบทันสมัย หรือการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่สำหรับเราเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง ดังนั้นหากคิดจะพิมพ์กล่องสบู่ นึกถึงเราสิคะ

19 มี.ค.

ของมันต้องมี! ขั้นตอนการทำกล่องกระดาษ DIY ใครๆก็ทำได้

ของมันต้องมี! ขั้นตอนการทำกล่อง DIY ใครๆก็ทำได้

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่หรือผู้ที่กำลังมองหา กล่องกระดาษ เพื่อใช้มอบของขวัญในโอกาสพิเศษที่มีความต้องการที่จะใช้เพียง 1-2 กล่อง สำหรับการเริ่มต้นนั้นการทำกล่องกระดาษให้มีความเหมาะสม, ความสวยงาม, ความทันสมัยเป็นหัวใจสำคัญสำหรับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สวยๆ  การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นสามารถเติมเต็มหรือเพิ่มโอกาสในการซื้อของสินค้านั้นๆ จึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภครับทราบถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และช่วยยกระดับของสินค้าให้ดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ก็ต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกันค่ะ  ซึ่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์นั้น

เราสามารถทำได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ การออกแบบกล่องกระดาษสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก่อนทุกครั้งก็คือ ประโยชน์ของการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ รู้ว่าลูกค้าหรือผู้รับต้องการอะไร แล้วขั้นตอนต่อมาจึงค่อยผลิตสินค้าเพื่อให้เริ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ของแห้ง ของเหลว หรือของใช้ที่จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน คือ เน้นความสวยงาม, เพิ่มความแปลกใหม่, วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง หยิบง่ายใช้ได้สะดวกเปิดรับประทานง่าย, ขนาดกะทัดรัด, น่ารักมุ้งมิ้งหรือสวยหรู, หยิบจับถนัดมือ, มีฝาปิดสนิท อีกทั้งต้องดูสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป ซึ่งถ้าหากคุณกำลังมองหาโรงงานพิมพ์กล่องอยู่ แต่กลับพบว่าค่าใช้จ่ายในการทำกล่องนั้นเกินกำลังสำหรับผู้เริ่มต้นเกินไป ทางเราจึงอยากแนะนำการทำกล่องด้วยตัวเอง ที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้ดีที่สุดและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้…

1.แพทเทิร์นของกล่อง

ก่อนอื่นควรจะรู้จักแพทเทิร์นของกล่องกันก่อน ซึ่งแพทเทิร์น (Pattern)  ก็คือ ลักษณะกล่องตอนกางออก หรือคลี่ออกนั่นเอง ทั้งนี้จะเป็นโครงสร้างแบบกล่องที่มีขนาดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อให้คนออกแบบสามารถดีไซน์สีสันและลวดลาย (artwork) ลงบนกล่องได้ง่ายขึ้น ซึ่งอันที่จริงแพทเทิร์นกล่องมีหลายแบบมาก แต่ท่างเราจะเลือกแพทเทิร์นหลักๆที่คนนิยมใช้กันมานำเสนอ ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดไอเดียให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นประเภทไหน ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นอะไร กล่องครีม, กล่องสบู่, กล่องอาหาร เป็นต้น  ล้วนแล้วแต่ก็ต้องการกล่องสวยๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจกันทั้งสิ้น

ทรงฝาเสียบ

ทรงนี้เป็นทรงยอดนิยมเพราะใช้กระดาษไม่มากอีกทั้งยังเรียบง่าย ค่อนข้างประหยัดกระดาษในการทำและสะดวกเวลาใช้งาน ตัวก้นกล่องจะสามารถแปลงเป็นตัวล็อกได้ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องกระดาษ  ซึ่งกล่องทรงนี้เหมาะกับสินค้าทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางค์ กล่องครีม กล่องสบู่ หรือกล่องขนม

ทรงสไลด์

ทรงสไลด์จะลักษณะเหมือนกล่องไม้ขีดคือ มีชิ้นตัวกล่อง กับตัวปลอกสวม เปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ไปมาได้ ซึ่งจะดูดีมีลูกเล่นมากกว่ากล่องแบบฝาเสียบ เหมาะกับสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์ กล่องสบู่ กล่องขนม กล่องของขวัญ รวมถึงสินค้าอื่นๆที่ต้องการออกแบบกล่องให้มีสไตล์ที่ถูกใจทั้งผู้มอบและผู้รับ

ทรงกล่องฝาครอบ

ทรงนี้จะเป็นกล่องกระดาษที่ประกบกัน 2 ชิ้น ซึ่งมีตัวกล่องกับฝาครอบ จะใช้กระดาษค่อนข้างเยอะกว่าทรงอื่นๆ เพราะต้องใช้กระดาษอย่างละแผ่นในการทำตัวกล่องและทำฝาครอบ ซึ่งกล่องลักษณะเป็นงานที่ค่อนข้างปราณีตเหมาะกับสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาเช่นกล่องเครื่องสำอาง หรือ กล่องครีม

ทรงกล่องเค้ก

ทรงนี้จะเป็นทรงยอดนิยม สำหรับกล่องใส่ขนมหรืออาหารต่างๆ เนื่องจากทรงนี้ใช้กระดาษไม่มากและง่ายต่อการลงมือทำเอง โดยแพทเทิร์นลักษณะนี้จะเป็นแบบที่ล็อคกันเองในตัว ไม่ต้องใช้แม็กเย็บให้เสียเวลาขณะบรรจุผลิตภัณฑ์ลงไป เป็นแพทเทิร์นที่เห็นได้บ่อยกับกล่องเค้กส่วนใหญ่

ทรงอื่นๆ 

 เป็นทรงที่มีลูกเล่นมากกว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมทั่วไป โดยแต่ละทรงก็จะออกแบบให้เข้ากับสินค้าแต่ละประเภท เช่น ทรงหมอนที่นิยมใช้เป็นกล่องพาย ทรงสามเหลี่ยม กล่องทรง6เหลี่ยม ทรงรูปดาว เป็นต้น

2.วัดขนาดสินค้าที่จะใส่ในกล่อง                                                                

จำเป็นต้องวัดทั้งความกว้าง x ยาว x ความสูง ซึ่งหน่วยวัดจะใช้เป็น มิลลิเมตร (mm) เซนติเมตร (cm) นิ้ว (inc) หรือ เมตร (m) ก็ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของกล่องกระดาษ

3.อุปกรณ์สำหรับออกแบบกล่อง

อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ดินสอ, ไม้บรรทัด, คัตเตอร์, กรรไกร, กาว, แผ่นรองตัด ฯลฯ แล้วจากนั้นร่างแพทเทิร์นของกล่องตามขนาดที่ต้องการ หรือถ้าใครพอจะใช้โปรแกรม Illustrator เป็นก็ง่ายเลยทีเดียว อาจจะดึงภาพแพทเทิร์นที่ชอบแล้วนำมาดราฟเป็นแบบที่ต้องการแล้วจึงค่อยปริ้นท์ออกมาตัด วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะพอสมควร

ตัวอย่างไอเดียการออกแบบกล่องกระดาษน่ารักๆ

กล่องทรงเพชรสุดหรู กล่องทรงพีระมิด

กล่องกระดาษ

โรงพิมพ์กล่อง สบู่ ครีม เครื่องสำอาง ราคาถูก ลดกว่า 50% สีสด คมชัด กระดาษหนากว่า

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

Credit picture : Pinterest

14 มี.ค.

การเตรียมไฟล์สิ่งพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์

การเตรียมไฟล์สิ่งพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์

โรงพิมพ์

โรงพิมพ์กล่อง กล่องเครื่องสำอาง ปั๊มทอง เคลือบ UV

โรงพิมพ์ แต่ละแห่งนั้น มีการจัดระเบียบงานที่เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้ว นอกจากจะต้องเลือกโรงพิมพ์ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแล้วนั้น ยังต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนที่เป็นการเริ่มต้นการพิมพ์งานที่อยู่ในส่วนของฝ่ายผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ การเริ่มต้นขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าเป็นงานชนิดใด เพราะงานแต่ละประเภทจะผ่านขั้นตอนการผลิตต้นฉบับไม่เหมือนกัน หากเป็นงานโฆษณาจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตีโจทย์ วางคอนเซ็ปต์ คิดคำประกอบ ถ่ายภาพประกอบ ถ่ายภาพประกอบ เขียนเนื้อเรื่อง และจัดทำต้นฉบับผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Printcafe ก็เป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ที่เน้นการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีระบบระเบียบในการจัดการข้อมูลที่ดี จากข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทั้งงานโฆษณาและงานหนังสือ เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมาจบที่คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อผลิตต้นฉบับให้เป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, PageMaker, Ouark และ Word 

โปรแกรมกราฟิกและการเตรียมไฟล์แต่ละชนิดเพื่อส่งโรงพิมพ์

สำหรับไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติและวิธีการเตรียมไฟล์ที่แตกต่างกัน โดยมีข้อมูลสำหรับแต่ละโปรแกรมดังนี้

ID Adobe InDesign

เป็นโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับงานประเภทจัดหน้าทำหนังสือ หรืองานสิ่งพิมพ์บางชนิด การทำงานคล้ายกับมีโปรแกรม PageMaker และ IIIustrator มารวมกัน หากใครเคยใช้ทั้งสองโปรแกรมที่กล่าวมาแล้ว ก็จะปรับตัวมาใช้ได้ไม่ยาก สำหรับ InDesign นั้นมีโปรแกรมประเภทเดียวกันคือ PageMaker แต่ InDesign นั้นมีโปรแกรมที่กล่าวมาแล้วก็จะปรับตัวมาใช้ได้ไม่ยาก สำหรับ Indesign มีข้อดีเหนือกว่า PageMaker หลายด้าน เพราะมีการพัฒนาให้รองรับการวาดภาพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีกว่า ส่วนข้อด้อยที่กำลังได้รับการแก้ไข ก็คือเรื่องฟอนต์ภาษาไทย ซึ่งอีกไม่นานน่าจะหมดปัญหานี้

ส่วนวิธีการส่งไฟล์ต้นฉบับของ InDesign สะดวกมาก เพราะมีคำสั่ง Package สำหรับรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นที่ต้องการ ตั้งแต่ไฟล์ภาพ ฟอนต์ที่ต้องใช้มารวมในที่เดียว หลังจากนั้นก็สามารถไรท์ต้นฉบับลงแผ่นส่งโรงพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องห่วงว่าจะลืมไฟล์ที่จำเป็น 

AI Adobe Illustrator

Illustrator เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการวาดภาพ ผลิตไฟล์ต้นฉบับบรรจุภัณฑ์ ปกหนังสือ และสิ่งพิมพ์หลายชนิด การเตรียมไฟล์ควรเลือกใช้โหมด CMYK เป็นมาตรฐาน ส่วนภาพที่นำมาประกอบ ภาพถ่าย ไฟล์ภาพอื่นที่ไม่ได้เกิดจาก Illustrator การนำมาใช้ควรเลือกแบบ Link เพื่อลดขนาดของไฟล์ ส่วนตัวอักษรถ้าไม่มีการแก้ไขแล้วควรจะ Create Outline ให้เป็นลายเส้นป้องกันปัญหาฟอนต์ เมื่อตันฉบับเสร็จแล้วให้รวบรวมไฟล์ส่งโรงพิมพ์ค่ะ

PS Adobe Photoshop

Photoshop คือหนึ่งในโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องมีติดตั้งไว้ Photoshop เป็นโปรแกรมมากความสามารถด้านจัดการแก้ไขและ เป็นโปรแกรมที่ในวงการผลิตสิ่งพิมพ์นิยมใช้ สำหรับผู้ทำต้นฉบับด้วย Photoshop มีสิ่งที่ต้องเน้นคือเรื่อง Resolution ซึ่งจะต้องใช้ค่า 300 Pixels/Inch ขึ้นไปเพื่อความคมชัด และใช้โหมดสี CMYK กับไฟล์ต้นฉบับ ส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ว่าผลิตต้นฉบับอะไร เช่น ถ้าทำต้นฉบับโปสเตอร์ก็ต้องมีการเผื่อตัดตกด้วย 3-5 cm.

สุดท้าย หลังจากที่ออกแบบไฟล์ต้นฉบับเสร็จแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์ที่เป็นไฟล์ PSD (ไฟล์เฉพาะของ Photoshop) หรือไฟล์ Tiff ไปให้โรงพิมพ์ โดยแนะนำให้บันทึก (Save) แบบรวมเลเยอร์ไป เพื่อป้องกันผู้อื่นนำงานของเรา ไปดัดแปลง ส่วนไฟล์ที่ไม่ได้รวมเลเยอร์ก็ให้เราเก็บไว้ เผื่อต้องการแก้ไขในภายหลัง 

PDF Adobe Acrobat Professional

โปรแกรม สำหรับแปลงไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมอื่นให้เป็นไฟล์ PDF ที่เป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง โดยเฉพาะงานสิ่งพิมพ์ เมื่อทำเป็นไฟล์ PDF แล้วขนาดไฟล์จะเล็กลงจนสามารถส่งต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสบายๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องฟอนต์และภาพ (เมื่อทำทุกขั้นตอนถูกต้อง) แถมป้องกันการนำไฟล์ต้นฉบับไปแก้ไขได้ในระดับหนึ่งด้วย 

PM Adobe PageMaker

โปรแกรม ด้านการจัดหน้าที่คุ้นเคยกับนักออกแบบมานาน PageMaker เป็นโปรแกรมจัดหน้าที่ใช้งานง่าย มีความสามารถในระดับที่ดี แต่ไม่มีการพัฉนาต่อมานานแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ดังนั้นการใชเทคนิคบางอย่างจึงต้องอาศัยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator มาร่วมทำงานก็จะได้ผลงานที่สวยสมใจ โปรแกรมนี้เหมาะกับงานผลิตต้นฉบับหนังสือ แต่ก็สามารถทำงานสิ่งพิมพ์อื่นได้บ้าง ในส่วนของการส่งไฟล์ทำได้ 2 วิธี คือ การส่งเป็นไฟล์ PageMaker โดยตรง ซึ่งต้องรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งไปด้วย เช่น ฟอนต์ ภาพที่ใช้ในงาน  หรือจะเลือกวิธีแปลงเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ 

MS Microsoft Word

เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นักเขียนนิยมใช้ ส่วนมากใช้พิมพ์ต้นฉบับแล้วส่งไปให้ทีมออกแบบพัฒนาต้นฉบับให้สวยงาม แต่ถ้าหากไม่มีผู้ออกแบบให้ และไม่ถนัดการใช้โปรแกรมกราฟิกก็สามารถตกแต่งเองใน Word แล้วส่งพิมพ์ก็ได้ ซึ่งในผู้ชำนาญ Word บางกลุ่มก็สามารถทำให้งานออกมาดูสวยงามไม่แพ้ผลิตต้นฉบับจากโปรแกรมกราฟิกเลย 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์ ถึงจะมีโปรแกรมเยอะก็จริงแต่ควรเลือกโปรแกรมให้เข้ากับประเภทงานที่ต้องการทำ อย่างสมมุติหากท่านใดต้องการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็แนะนำให้เลือกใช้โปรแกรม Ai แล้วบันทึกเป็นไฟล์ Ai เช่นกัน เพื่อง่ายต่อการที่โรงพิมพ์จะเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขบางส่วนที่จะมีปัญหากับงานของทุกท่านค่ะ แล้วไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ 🙂

13 มี.ค.

หลักการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการใช้งาน 

หลักการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการใช้งาน

โรงพิมพ์

โรงพิมพ์ คือสถานที่รับพิมพ์งานสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อพิมพ์แบบหนังสือ สิ่งพิมพ์ใบปลิวต่างๆ หรือ โรงพิมพ์เกี่ยวกับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ซึ่งโรงพิมพ์ในปัจจุบันมีจำนวนมากและมีหลากหลายประเภท การเลือกใช้โรงพิมพ์ก็ต้องดูว่าเราต้องการพิมพ์สินค้าประเภทไหน เช่น Printcafe เว็ปไซต์ของเราก็มีโรงงานรับพิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านนายหน้า ซึ่งการจะเลือกโรงพิมพ์นั้น เราจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้โรงพิมพ์กันก่อน ในบทความนี้เราได้เสนอหลักในการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของการใช้งาน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

การบริการ

การบริการเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลย ความประทับใจแรกคือ เมื่อลูกค้าติดต่อทางโรงพิมพ์ ถ้าได้รับการบริการที่ดี ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ อยากทำงานด้วยกันต่อไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการ เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดี โรงพิมพ์ที่ดีนั้นต้องให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์ และต้องเป็นฝ่ายโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งขั้นตอนงานที่ดำเนินการไปถึงไหน เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าตลอดจนตอนที่รับสินค้า

คุณภาพของงาน

คุณภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่ว่าลูกค้าส่วนมากกลับไม่ให้ความสำคัญกับส่วนนี้เท่าไหร่ โดยเฉพาะการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลทางการโฆษณาและการสร้างแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะพิจรณาประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกโรงพิมพ์ คือเลือกโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและไม่ควรจะโฟกัสที่ราคาเพียงอย่างเดียว

การส่งงานกับลูกค้า

โรงพิมพ์ที่ดีนอกจากจะต้องรักษามาตรฐานของงานพิมพ์แล้ว ยังต้องรักษาเวลาในการส่งงานกับสินค้าให้กับลูกค้า ถ้าการส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าอย่างหนัก ดังนั้นการส่งงานให้ตรงเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ควรเลือกโรงพิมพ์ที่ตรงเวลานะคะ

ระบบการพิมพ์

งานพิมพ์นั้นมีหลากหลายระบบ เช่น การพิมพ์ระบบ Offset, Digital, Inkjet เป็นต้น การที่เราจะพิมพ์งานควรรู้ก่อนว่างานของเราเหมาะกับการพิมพ์งานแบบไหน ดังนั้นควรตกลงสอบถามกับโรงพิมพ์ให้ดีก่อนนะคะ

การตกลงราคา

ใครๆก็อยากได้สินค้าราคาถูก ราคาจึงเกือบจะเป็นปัจจัยอย่างแรกๆในการเลือกโรงพิมพ์ แน่นอนว่าโรงพิมพ์ที่ทั้งถูกและดีก็ไม่ได้หาง่ายๆกันซักท่าไหร่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพิมพ์ดีๆจะไม่มีเลย ในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของการแข่งขันกันเลยก็ว่าได้ การที่เลือกโรงพิมพ์ที่ขายถูกอย่างเดียวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะถ้าหากงานพิมพ์นั้นมีราคาถูกเกินไป อาจจะหมายความว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณภาพแย่ สีเพี้ยน เป็นต้น ควรจะคำนึงปัจจัยต่างๆเช่น คุณภาพ ระยะเวลาการผลิต ระบบการพิมพ์ การบริการ ดังที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ   

 

การเลือกใช้โรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของการใช้งาน จะทำให้เราได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับบริการที่ดี มีการส่งมอบงานตามกำหนด และคุ้มค่ากับราคาอีด้วยคะ เรา Printcafeให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ ที่เป็นรูปแบบของคุณเอง ทำให้ธุรกิจของคุณมีความเด่นชัดและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้อย่างเข้าใจ

12 มี.ค.

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อความหมายอย่างไร?

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อความหมายอย่างไร?

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์  หรือหีบห่อแพคเกจจิ้งสินค้า ต่างก็มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์นั้นเป็นชิปปิ้งมาร์ก(Shipping Mark) อย่างหนึ่ง ใช้สำหรับบอกวิธีการจัดการขนส่ง เช่น หากเราต้องการให้กันด้านไหนขึ้นเราก็ใช้สัญลักษณ์ This side up ที่เป็นหัวลูกศรชี้ขึ้น เพื่อบอกผู้ขนส่ง จัดการให้ถูกต้องและเป็นการป้องกันสินค้าพังเสียหายด้วย หลายคนคงคุ้นตากันมาบ้าง แต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ หรือข้อมูลบนฉลากสินค้าเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร หรือมีประโยชน์ยังไง ในบทความนี้ Printcafe จึงได้รวบรวมทั้งสัญลักษณ์และความหมายมาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้กัน

 

สัญลักษณ์ห้ามซ้อนทับหรือวางทับ (Do not stack)

เครื่องหมายนี้แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภรรณ์ชนิดนี้ ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกันเพราะอาจจะทำให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

สัญลักษณ์นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Re-Use)

สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงตัวคือสามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อกลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน (This side up)

สัญลักษณ์หันด้านที่มีลูกศรขึ้นมักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง  เป็นประจำอยู่แล้วและทุกคนคงจะรู้จักมันดี ความหมายก็คือให้หันด้านที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

สัญลักษณ์รูปแก้วแตก (Fragile)

สัญลักษณ์รูปแก้วแตกหมายถึงสินค้าด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะแตกง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

สัญลักษณ์รูปมือ (Handle with care)

หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้ายๆกับ Fragile แค่สินค้าชนิดนี้จะไม่แตกหักง่ายนั่นเอง จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากกอาจจะทำให้สินค้าด้านในกล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้า (No stepping on)

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้ามักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณ์ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายง่าย  กล่องมีขนาดไม่หนามาก อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์หรือสืนค้าภายในกล่องหากเหยียบ หรือขึ้นไปยืนบนกล่องบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ ให้ใช้ล้อเข็นเท่านั้น

สัญลักษณ์รูปร่ม (Keep dry)

สัญลักษณ์นี้หมายถึงสินค้าภายในห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ (Flammable gas)

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ใช้เพื่อแสดงให้ทราว่าสินค้าที่อยู่ในหีบห่อ กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์นี้เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างที่ๆ ก่อให้เกิดประกายไฟง่าย เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้

สัญลักษณ์หัวกระโหลกไขว้ (Toxic)

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี เมื่อพบเห้นกล่องบรรจุภรรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้ให้เข้าใกล้ ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดการระคายเคือง หรืออาจเกิดอันตรายเนื่องจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ได้

สัญลักษณ์วางสินค้าทับซ้อนกันได้ (Max__Layer)

กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้จะแสดงให้เห็ว่าสินค้านี้สามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่ส่วนมากจะระบุจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับไดั แจ้งไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากหีบห่อ  และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะถูกวางไว้ด้านชั้นบนหรือบนสุดเสมอ เช่น Max 3 layer ซ้อนได้ไม่เกิน 3 ชั้น เป็นต้น

 

10 มี.ค.

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สวยด้วยแนวคิด “วาบิ-ซาบิ” 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สวยด้วยแนวคิด “วาบิ-ซาบิ”

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวคิด Wabi-Sabi เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการคิดแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงมุมมองของโลก ที่ความงามมีศูนย์กลางอยู่ที่การยอมรับของความตายและความไม่สมบูรณ์ คือความงดงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์” ต้นกำเนิดของแนวความคิดนี้ สามารถสืบย้อนไปถึงเมื่อสมัยที่ ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองในญี่ปุ่น หลังจากศตวรรษของการผสมผสานศิลปะ และอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากจีน ในที่สุดก็กลายเป็นอุดมคติของญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด

แนวคิดของ “วาบิ-ซาบิ” นั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวความคิด ในศาสนาพุทธ (เกิด,แก่,เจ็บ,ตาย) โดยชาวพุทธทั่วโลกจะรู้สึกว่าวัตถุ ที่ตรงกับแนวความคิดเหล่านี้เป็น “สิ่งที่สวยงาม” เป็นแนวทางความงาม ที่สามารถพบได้ในทั่วทุกพื้นที่ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น  Wabi-Sabi ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่ศิลปะในแขนงต่างๆ  การออกแบบ, สวนเซน, พิธีชงชา, ห้องพิธีชงชาญี่ปุ่น ,การจัดดอกไม้ ,แม้กระทั่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ Wabi-Sabi ได้อย่างชัดเจน

“วาบิ-ซาบิ” (wabi-sabi ) Wabi ความเรียบง่าย สมถะ ความอิ่มเอิบในความเรียบง่าย ซึ่งย่อจากคำว่า wabishii  ที่แปลว่า รู้สึกแย่ ลำบาก ยากไร้ Sabi ความเงียบสงัด สภาพจิตใจที่สงบนิ่ง และสูงส่ง ซึ่งย่อมาจากคำว่า Sabishii ที่แปลว่า เหงา เศร้า เดียวดาย Wabi-sabi จึงเป็นหลักแนวคิดที่ว่า “สรรพสิ่งไม่สมบูรณ์แบบ” รวมกันแล้วเป็นแนวความคิดที่มองว่า “สรรพสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่อิงตามแนวคิดของวาบิซาบินั้น สามารถออกแบบโดยอาศัยหลักการความงามของ วาบิ-ซาบิ เป็นหัวใจแห่งความงามตามลัทธิเซนที่มีหลักการ 7  หลักการคือ

Kanso (Simplicity or elimination of clutter)

ความเรียบง่าย หรือการขจัดองค์ประกอบที่ฟุ่มเฟือยออกไปเปิดเผยถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ สิ่งที่จะแสดงในแบบธรรมดาเรียบง่ายอย่างธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง คงความเรียบง่ายธรรมดาของสิ่งนั้นๆไว้ ความเรียบง่าย ที่แสดงสัจจะแท้จริงของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา

Fukinsei (Asymmetry or irregularity)

ความไม่สมส่วน ไม่สมมาตร ไม่สม่ำเสมอ ความคิดของการควบคุมความสมดุลในองค์ประกอบ ผ่านความไม่สมส่วนและความไม่สมบูรณ์ เป็นทฤษฎีของความงาม เซน ความไม่สมบูรณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ที่มีความกลมกลืนกัน ในความไม่สมดุลยังมีความสมดุล คือความงามตามธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยความน่าดึงดูด

Shibui/Shibumi (Beautiful by being understated)

ความสมถะ เนื้อแท้ แก่นแท้ของวัตถุ แนวคิดของการออกแบบที่เรียบง่าย คือความสมถะ และความงามผ่านการออกแบบที่ชัดเจนและไม่มีอะไรเพิ่มเติม “เรียบง่ายโดยไม่ต้องฉูดฉาด ความเรียบง่ายสง่างาม ความกะทัดรัดชัดเจน” เป็นคำที่บางครั้งใช้วันนี้ในการอธิบายสิ่งที่เรียบง่ายแต่สวยงาม

Shizen (Naturalness)

ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง เช่น การเปิดเผยเนื้อแท้ของลายไม้หมายถึงความเป็นธรรมชาติ ในการที่จะหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเทียม การวิเคราะห์วิธีการนี้จะต้องหาและแสดงในลักษณะธรรมดา ที่เรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้ไปถึงที่รากฐาน ตามธรรมชาติของมัน ถึงแม้จะมีการออกแบบ ที่เรากำลังพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมันไม่ได้เป็นธรรมชาติดิบ แต่ผู้ชมรับรู้ได้ถึงความรู้สึก ถึงวัตถุประสงค์และความตั้งใจ

Yugen (Profundity)

ความล้ำลึก ความแยบยล ความงามอันแท้จริงที่สามารถปลุก ให้ตื่นจากความไม่รู้ ความลึกซึ้ง ความงามที่แท้จริงคงอยู่ โดยมีองค์ประกอบหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ ในสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจน ในตัวหนังสือไม่กี่คำ หรือเส้นเพียงไม่กี่เส้น เช่น สวนหินญี่ปุ่น ที่บ่งบอกถึงการมองเห็นที่มากขึ้น นั่นก็คือการแสดงมากขึ้นโดยการแสดงออกแต่น้อย

Datsuzoku (Freedom from habit)

ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม หลบหนีจากชีวิตประจำวัน หลักการนี้จะอธิบายถึงความรู้สึกของความประหลาดใจ และความประหลาดใจ เมื่อได้ตระหนักว่า พวกเขาสามารถมีอิสระจากข้อผูกมัด มีอิสระจากกฏเกณฑ์ หรือข้อจำกัดต่างๆ นักออกแบบควรมีความคิด จินตนาการของตน แล้วปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นไปอย่างอิสระ

Seijaku (Tranquility)

พลังของความสงบ ความเงียบสงบ ความสงัดในจิตใจอันไม่ถูกเงื่อนไขใดใดร้อยรัด ความเงียบสงบ สันโดษ นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่คุณอาจจะมี เมื่อได้อยู่ในสวนญี่ปุ่น

ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการของวาบิซาบิ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : บทความ

ขอบคุณรูปภาพจาก (C)