บทความเรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการกฎหมายเรื่องบรรจุภัณฑ์

เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการกฎหมายเรื่องบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

 

บรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น จากความตื่นตัวของผู้บริโภค ทางภาครัฐจึงต้องออกกฎหมายข้อบังคับ มาควบคุมบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายแบบไม่ได้ตั้งใจ วันนี้ Printcafe เราได้นำข้อกฎหมายควบคุมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการทุกท่านควรรู้ไว้นั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

พระราชบัญญัติมาตราชั่งวัดตวง

เพื่อให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ... ฉบับนี้จึงร่างขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  โดยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการ ในการดูแลเอาใจใส่ในการบรรจุสินค้าของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ระบบเมตริก แสดงปริมาณสินค้าตามมาตรา ช่วง วัด ตวง ควร และตัวเลขที่ใช้สามารถใช้ตัวเลขอารบิกหรือตัวเลขไทยก็ได้  ซึ่งขนาดของตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 

พระราชบัญญัติอาหาร ..2522 สาระสำคัญ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และการขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร

1. การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร กำหนดให้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องนำอาหารควบคุมเฉพาะ มาขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร เพื่อให้ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร แล้วจึงจะสามารถผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ

2.การขอขึ้นทะเบียนฉลากอาหารอาหารควบคุมเฉพาะที่กำหนดคุณภาพ และที่กำหนดให้มีฉลากต้องขึ้นทะเบียนอาหารและขออนุญาตใช้ฉลาก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการผลิตอาหารที่ต้องขออนุญาตใช้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค .. 2522 ได้บัญญัติให้องค์กรของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล และประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิร้องเรียน เพื่อขอให้ได้รับการพิจารณาและชดเชย ความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 4 ข้อ ดังนี้

1. สิทธิที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

2. สิทธิที่จะมีอิสระ ในการเลือกหาสินค้าและบริการโดยปราศจากการผูกขาด

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย จาการใช้สินค้า หรือ บริการ

4. สิทธิที่จะได้ชดเชย ความเสียหายจากการให้สินค้าเหนือบริการ

 

องค์กรของรัฐที่รับผิดชอบ

1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีการแบ่งการคุ้มครองผู้บริโภค

2. การโฆษณา (มีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา)

3. ด้านฉลาก (มีคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก)

และมีคณะอนุกรรมการย่อยลงไปอีก เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้น

 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยฉลากสินค้า

ฉลากตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ..2522 กำหนดให้ ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้า รวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า สินค้าควบคุมฉลากจากต่างประเทศที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องระบุชื่อ พร้อมสถานที่ประกอบการของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้านั้น และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามประกาศที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินค้า โดยต้องทำฉลากเป็นข้อความภาษาไทยมีความหมายตรงกับข้อความในภาษาต่างประเทศ สินค้าที่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก   มีดังนี้

1. สิทธิที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ

2. สิทธิที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำ

3. สินค้าที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พศ.2511

กำหนดให้จัดตั้ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ “สมอ.” เป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) การรับรองระบบคุณภาพ และรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นั้น เราจึงควรรู้และศึกษาให้แจ่มแจ้ง เพื่อเป็นการป้องกันการทำผิดกฎหมายแบบไม่ได้ตั้งใจ และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความน่าเชื่อถือ และก้าวทันกับคู่แข่งอยู่เสมอ


Printcafe.asia โรงงานพิมพ์กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องบรรจุภัณฑ์ ขั้นต่ำน้อย ราคาถูก
นอกจากล่องแล้วยังมี ถุงกระดาษ (Shopping bag) กล่องจั่วปังพรี่เมี่ยม (Premium box)
สติ๊กเกอร์กันปลอม 2D 3D เริ่มที่ 1,000 ดวง (Void Sticker) ถุงซิปซองฟอยล์ (Foil bag)

ที่อยู่ : 103/11 ซอยบางแค 12 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10150
โทร : 063-593-2429 / 063-593-9653

Copyright @ 2018-2019 Printcafe.asia All right reserved

จดทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

มีความปลอดภัย (Secure) การเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้งานอย่างปลอดภัย ยืนยันจาก Google